Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція є засновником гідрогеолого-меліоративної служби на Україні. Вона утворена у 1964 році на базі Гідрогеологічної станції Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР (пізніше Мінводгосп).

Тема для вас — Універсальне життя на блакитній планеті Земля

Розвиток на Україні гідротехнічної меліорації на відповідному етапі призвів до необхідності забезпечення систематичного контролю за змінами гідрогеолого-меліоративного і екологічного стану на сільськогосподарських угіддях та забудованих територіях, що знаходяться під впливом зрошення та осушення.

Для забезпечення відповідного контролю в системі Держводгоспу України організована спеціалізована гідрогеолого-меліоративна служба у cкладі експедицій і партій, при цьому у Херсонській області згідно з постановою Ради Міністрів УРСР №156 від 8 лютого 1964р. створена Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція (КГГМЕ), яка на початковому етапі своєї діяльності проводила спостереження в Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму.

По мірі розвитку зрошення на півдні України в кожній з перерахованих областей були сформовані самостійні гідрогеолого-меліоративні експедиції.

Основною метою гідрогеолого-меліоративної служби згідно з Законом України “Про меліорацію земель” є здійснення моніторингу зрошуваних та прилеглих угідь і виконання комплексу лабораторних досліджень по державній мережі точок спостережень згідно з Програмою державного моніторингу якості поверхневих вод басейну р.Дніпро в межах Херсонської області.

Каховська ГГМЕ виконує спостереження в Херсонської області за меліоративним станом земель і гідрогеологічної обстановки в сільських населених пунктах на загальній площі біля 0,8 млн.га.

На цій території експедицією спостерігаються: зрошувані землі – більше 426,0 тис.га, з них 15,9 тис.га – рисові сівозміни, 92,5 тис.га земель з дренажними системами, в тому числі в 106 населених пунктах, які захищаються за допомогою вертикального і горизонтального дренажу; під наглядом знаходяться прилеглі землі (біля 485,0 тис.га) та не захищені дренажем населені пункти (206 шт.) в зоні зрошувальних систем, в яких при несприятливих умовах може траплятися підтоплення грунтовими водами, та затоплення поверхневими водами під час паводків.

Основні завдання експедиції, які виконуються двома польовими партіями – Гідрогеолого-меліоративною та Комплексною — наступні:
— оцінка меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;
— оцінка ефективності меліоративних заходів;
— оцінка якості поливних вод;
— виконання опробування та хімічних аналізів поверхневих вод басейну р.Дніпро;
— оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;
— ведення обліку та оцінка меліоративного стану зрошуваних земель та технічного стану меліоративних систем;
— визначення впливу меліорації на підтоплення прилеглих територій і сільських населених пунктів;
— розробка пропозицій з покращення меліоративного стану і ліквідації підтоплення та затоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів.
Для виконання цих завдань систематично виконується наступний комплекс основних польових, лабораторних та камеральних робіт:
1. Гідрогеолого-меліоративне обстеження зрошуваних та прилеглих до них земель і гідрогеологічних умов в населених пунктах.
2. Спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом підземних вод по 3441 спостережній свердловині (45,0 тис. замірів рівнів підземних вод і біля 80 проб ґрунтових вод на хімічний аналіз щорічно).
3. Сольова зйомка зрошуваних земель масштабу 1:50000 1:25000 — у середньому біля 73 тис.га щорічно.
4. Оцінка іригаційної якості зрошувальних вод — біля 160 проб з 84 джерел щорічно.
5. Виконання хімічних аналізів проб підземних, іригаційних та скидних вод, а також проб ґрунтів, які відбираються при сольовій зйомці та на сольових стаціонарах. Загальний обсяг лабораторних робіт в рамках еколого-меліоративного моніторингу – 15,6 тис. умовних аналізів, а по програмі моніторингу поверхневих вод басейну Дніпра в межах Херсонської області відбирається більше 250 проб води і виконується біля 4,4 тис. лабораторних вимірювань.

Лабораторні роботи в експедиції виконуються в лабораторії моніторингу вод та ґрунтів, що акредитована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Виконуються показники фізико-хімічного складу зрошувальних, підземних та зворотних (дренажних та стічних) вод і показники хімічного складу та фізичних властивостей ґрунтів, які відбираються на сольовій зйомці, та при виконанні робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб.

Показники по воді: водневий показник рН; амоній-іони; нітрат-іони; нітрит-іони; фосфат-іони; сульфат-іони; хлорид-іони; гідрокарбонат-іони; жорсткість; кальцій; магній; натрій; калій; залізо; марганець, мідь, хром VI-валентний, алюміній, завислі речовини; сухий залишок; хімічне споживання кисню (ХСК); біохімічне споживання кисню (БСК), аніонні ПАР, нафтопродукти, прозорість, кольоровість.

Показники по ґрунтах: водневий показник водної витяжки; щільний залишок; карбонат-іони; хлорид-іони; сульфат-іони; кальцій; магній; натрій, калій; кальцій обмінний; магній обмінний; натрій-обмінний; нітрит-іони; гумус (органічна речовина); рухомі сполуки фосфору; рухомі сполуки калію; вологість; вологість гігроскопічна максимальна; границя і розкочування; границя текучості; щільність ґрунту; щільність часток ґрунту; щільність сухого ґрунту; гранулометричний склад; мікроагрегатний склад; опір зрізу (кут внутрішнього тертя).

Лабораторія оснащена необхіднім устаткуванням, до складу основного входять спектроколориметр “Спекол-11”, фотометр полум’яний ПАЖ-3, іономіри, фотоелектроколориметр КФК-3, ваги лабораторні та інше.

Адреса: 74988, Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Івана Франка, 22

Телефон (0249) 7-34-47

електронна адреса: khggme@gmail.com