Наказ Державного агентства водних ресурсів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
від «30» червня 2017 р. №83

ПОЛОЖЕННЯ
про Херсонське обласне
управління водних ресурсів

 1. Загальні положення

1.1. Херсонське обласне управління водних ресурсів (далі – Херсонське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).
1.2. У своїй діяльності Херсонське облводресурсів керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.3. Херсонське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Херсонської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.
1.4. Херсонське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки у в установах Державного казначейства України та банків, гербову печатку, печатку зі своїм найменуванням.
1.5. Найменування та юридична адреса Херсонського облводресурсів:
Повна назва – Херсонське обласне управління водних ресурсів.
Скорочена назва – Херсонське облводресурсів.
Юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

 1. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Херсонського облводресурсів є:
2.1.1. Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;
2.1.3. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області;
2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та об’єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі Херсонського облводресурсів;
2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших об’єктів.
2.2. Херсонське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
2.2.2. Здійснює керівництво і контролює діяльність підпорядкованих йому організацій;
2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, іншими організаціями, підприємствами і установами;
2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів;
2.2.5.Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;
2.2.7. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
2.2.8. Розробляє режими роботи водосховищ,ставків, водогосподарських систем і каналів;
2.2.9. Забезпечує дотримання встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;
2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила та встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання, забезпечує їх дотримання та експлуатацію;
2.2.11. Бере участь у розробці заходів щодо екологічного оздоровлення річок та їх реалізації, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області;
2.2.12. Бере участь у розгляді документів з питань отримання дозволів на спеціальне водокористування, готує проекти відповідних дозволів та надає інші пропозиції територіальному органу Держводагентства із зазначених питань;
2.2.13. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження нормативів водопостачання;
2.2.14.Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих Херсонському облводресурсів організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів;
2.2.15. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу;
2.2.16. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Херсонського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату, а також осіб, включених до кадрового резерву.
2.2.17. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
2.2.18. Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
2.2.19. Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації;
2.2.20. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв’язку;
2.2.21. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;
2.2.22. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
2.2.23. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об’єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування;
2.2.24. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;
2.2.25. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
2.2.26. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель;
2.2.27. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);
2.2.28. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;
2.2.29. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів;
2.2.30. Здійснює державний моніторинг стану меліорованих земель, технічного стану меліоративних систем, гідротехнічний споруд, що знаходяться на балансі водогосподарських організацій Херсонського облводресурсів;
2.2.31. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;
2.2.32. Забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту;
2.2.33. Організовує виконання робіт, пов’язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
2.2.34. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней та паводків, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повеней та паводків;
2.2.35. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів;
2.2.36. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією перелік об’єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентства;
2.2.37. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейнах річок області та надає оперативну інформацію Держводагентству;
2.2.38. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок;
2.2.39. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях;
2.2.40. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
2.2.41. Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об’єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;
2.2.42. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
2.2.43. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;
2.2.44. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;
2.2.45. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації;
2.2.46. Розглядає в межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій;
2.2.47. Приймає звіти про викоритсання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна);
2.2.48. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;
2.2.49. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;
2.2.50. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 1. Права та обов’язки

3.1. Херсонське облводресурсів має право:
3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій.
3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Херсонського облводресурсів;
3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;
3.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях;
3.1.6. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених Положенням;
3.1.7. Виконувати функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;
3.1.8. Здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;
3.1.9. Здійснювати публічні закупівлі у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних і ремонтних робіт, реконструкцію, технічне переоснащення водогосподарських систем, об’єктів та гідротехнічних споруд, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об’єктах та землях водного фонду;
3.1.10. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Херсонське облводресурсів зобов’язане:
3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.
3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об’єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Херсонського облводресурсів;
3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно із законодавством України;
3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.
3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.
3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.
3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підпорядкованих організацій;
3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;
3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами;
3.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
3.2.11. За зверненням територіального органу Держводагентства розглядати у межах компетенції надані матеріали та надавати відповідні пропозиції;
3.2.11. Виконувати інші обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Майно та кошти

4.1. Майно Херсонського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у балансі Херсонського облводресурсів.
4.2. Майно Херсонського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Херсонським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства у порядку, встановленому законодавством України.
4.3. Джерелами формування майна є:

 • майно, передане Херсонському облводресурсів Держводагентством;
 • бюджетні асигнування;
 • надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
 • безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
  4.4. Фінансування Херсонського облводресурсів здійснюється за рахунок коштів фондів Державного бюджету України.
  4.5. Оплата праці працівників Херсонського облводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку.
  4.6. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників Херсонського облводресурсів (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб
  4.7. Херсонське облводресурсів у встановленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.
  4.8. Херсонське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов’язкову звітність згідно з законодавством.
  4.9. Перевірки та ревізії діяльності Херсонського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.
 1. Управління

5.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Херсонського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
5.2. Держводагентство:
5.2.1.Закріплює за Херсонським облводресурсів майно, необхідне для його діяльності;
5.2.2. Затверджує Положення про Херсонське облводресурсів та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв’язку з його порушеннями;
5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Херсонського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією;
5.2.4. За поданням начальника Херсонського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Херсонського облводресурсів;
5.2.5. За поданням начальника Херсонського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції шляхом укладання та розірвання з ними контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.
5.2.6. За поданням начальника Херсонського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного бухгалтера Херсонського облводресурсів.
5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Херсонським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.
5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Херсонського облводресурсів та його апарату.
5.2.9. Координує діяльність Херсонського облводресурсів з питань регулювання і викоритсання водних ресурсів.
5.3. Керівництво діяльністю Херсонського облводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподялом обов’язків — заступники начальника Херсонського облводресурсів.
5.4. Начальник Херсонського облводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Херсонського облводресурсів, за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.
5.5. Начальник Херсонського облводресурсів:
5.5.1. Очолює облводресурсів, здійснює керівництво його діяльністю, представляє у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями;Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Херсонське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна.
5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;
5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника облводресурсів за погодженням з Держводагентством;
5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату облводресурсів, формує кадровий резерв;
5.5.6. Розподіляє обов’язки між заступниками начальника Херсонського облводресурсів;
5.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Херсонського облводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;
5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Херсонського облводресурсів;
5.5.9. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій;
5.5.10. Укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває в установах Державного казначейства та банках України рахунки від імені Херсонського облводресурсів; У межах своєї компетенції видає накази та інші нормативні акти, дає вказівки, обов’язкові для працівників апарату Херсонського облводресурсів та підвідомчих організацій.
5.5.11. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для працівників апарату Херсонського облводресурсів та підпорядкованих управлінь;
5.5.12. Затверджує кошториси та штатні розписи підпорядкованих йому організацій; У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Херсонське облводресурсів.Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення.
5.5.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Херсонське облводресурсів;
5.5.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти міжрайонних управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції, приймає щодо них відповідні рішення.Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій.
5.5.15. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення;
5.5.16. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
5.5.17. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій; Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.
5.5.18. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.
5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в облводресурсів утворюється колегія.
Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Херсонського облводресурсів, яке затверджується начальником Херсонського облводресурсів.
Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Херсонського облводресурсів.
5.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Херсонського облводресурсів з працівниками регулюються законодавством України про працю.
5.8. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників Херсонського облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.
5.9. Облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

 • Бериславське міжрайонне управління водного господарства;
 • Генічеське управління водного господарства;
 • Горностаївське міжрайонне управління водного господарства;
 • Іванівське міжрайонне управління водного господарства;
 • Каланчацьке управління водного господарства;
 • Каховське міжрайонне управління водного господарства;
 • Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
 • Приморське управління водного господарства;
 • Новотроїцьке управління водного господарства;
 • Скадовське управління водного господарства;
 • Олешківське міжрайонне управління водного господарства;
 • Чаплинське управління водного господарства.
  5.10. Права і обов’язки вищеперелічених бюджетних організацій визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Нагляд за додержанням вимог цих положень здійснює Херсонське облводресурсів.
 1. Ліквідація та реорганізація

6.1. Припинення діяльності Херсонського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства відповідно до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.
6.2. У разі реорганізації Херсонського облводресурсів всі його майнові права та обов’язки переходять до бюджетної неприбуткової організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.
6.3. У разі ліквідації Херсонського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.
6.4. Ліквідація Херсонського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством. За рішенням Держводагентства ліквідація може проводитись самим Херсонським облводресурсів.
6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.
6.6. У разі реорганізації або ліквідації Херсонського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.
6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Херсонське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Зміни до цього Положення відбуваються при зміні законодавства України, розпорядчих документів Держводагентства і затверджуються наказом Держводагентсва та реєструються відповідно до чинного законодаства.
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення оформляються шляхом викладення його у новій редакції.
7.3. Положення набирає чинності з дня його державної реєстрації у встановленому порядку.

Арабатська стрілка на окупованій території Херсонської області