Товариство меліораторів

Статут громадської організації
«Товариство меліораторів та водогосподарників Херсонської області»

.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Громадська організація «Товариство меліораторів та водогосподарників Херсонської області» (надалі – Товариство) є масовою, добровільною, неприбутковою організацією (Что есть крученное гирло в геническом проливе Тонкий на Азовском моер)
1.2. Організація є місцевою громадською організацією, яка набуває статусу юридичної особи після її державної реєстрації , має свою емблему, печатку і штамп зі своїм найменуванням та логотипом, самостійний баланс, розрахунковий та інші (в т.ч. валютні) рахунки в установах банків. Символіка організації затверджується Правлінням Товариства і реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.3. Діяльність Товариства регламентується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами і нормативними документами, що регламентують питання діяльності громадських організацій, а також цим Статутом.
1.4. Товариство поширює свою діяльність на територію Херсонської області.
1.5. Товариство будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядування, рівноправності її членів і законності. Вона самостійно визначає умови членства , структуру управління, створює власну матеріальну базу для здійснення своєї статутної діяльності
1.6. Товариство від свого імені може набувати майнові та немайнові права, бути відповідачем та позивачем у суді. В інтересах досягнення статутних цілей вона може укладати угоди, як на території України, так і за її межами.
1.7. Діяльність товариства є гласною, інформація про її основні документи, склад керівництва, джерела фінансування і витрати має регулярно обнародуватися.
1.8. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Товариства, так само як і втручання Товариства у діяльність органів державної влади та їх посадових осіб, неприпустиме, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
1.9. На штатних працівників Товариства поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
1.10. Повна назва — Громадська організація «Товариство меліораторів та водогосподарників Херсонської області».
1.11. Юридична адреса Товариства: м.Херсон, вул..21 Січня, 37.

2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА
2.1 Основною метою діяльності Товариства є:
Об’єднання зусиль меліораторів у підвищенні ролі і авторитету водогосподарського комплексу в херсонській області, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.
2.2. Основні завдання Товариства:
— сприяння формуванню фахового використання водного господарства;
— представництво та захист законних соціальних, економічних, творчих, професійних та інших спільних інтересів своїх членів, надання членам Товариства різноманітної допомоги, участі у розв’язанні виробничих конфліктів членів Товариства;
— організація широкого обміну науково-технічними рішеннями між водогосподарськими, меліоративними та сільськогосподарськими організаціями, в тому числі розвитку зв’язків і взаємного обміну науково-технічними досягненнями та передовим досвідом з науковою та інженерно- технічною громадськістю зарубіжних країн;
— аналіз і формування громадської думки щодо актуальних проблем меліоративного і водогосподарського виробництва;
— сприяння підвищенню рівня професійних знань, надання юридичним і фізичним особам допомоги з питань ефективного використання водних ресурсів, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;
— підвищення ролі і авторитету водогосподарського комплексу в Херсонській області;
— участь у розробці та експертизі перспективних та поточних програм з використання водних ресурсів області;
— сприяння розв’язанню проблем з питань підготовки майбутніх фахівців в галузі меліорації і водного господарства;
— співпраця з органами виконавчої влади області з питань планування розвитку та координації роботи водогосподарських організацій області та ефективного використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів галузі;
— налагодження контактів, обмін досвідом з водогосподарськими організаціями, благодійними організаціями, недержавними установами з різних регіонів України та закордонними організаціями з метою залучення матеріальних та інтелектуальних інвестицій в галузь меліорації і водного господарства;
— організація ділових поїздок членів Товариства на стажування за кордон;
— здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству.
2.3. Для здійснення цілей та завдань, визначених у цьому Статуті,
Товариство користується правом:
— вносити пропозиції до органів державної влади та управління, одержувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
— розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
— створювати госпрозрахункові установи та організації зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, в порядку, встановленому законодавством України, необхідних для виконання статутних цілей;
— іншими правами, передбаченими законодавством України.


3.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1. членство в Товаристві є добровільним, не залежить від статі та національної приналежності.
3.2. Членство в Товаристві є колективним та індивідуальним.

3.3. Індивідуальними членами Товариства можуть бути наукові, інженерно-технічні працівники, фахівці в галузі меліорації, водного та сільського господарства, економіки, планування, робітники-новатори, студенти вищих та учні середніх гідромеліоративних та агромеліоративних учбових закладів і середніх шкіл. Члени Товариства повинні визнавати положення цього Статуту, сплачувати вступний та членські внески.
3.3.1 Прийом індивідуальних членів Товариства проводиться за особистою письмовою заявою Правлінням Товариства. Прийнятому до членів Товариства видається членський квиток.
3.3.2. За пенсіонерами, що за віком або станом здоров’я припинили роботу у водогосподарській організації, зберігається право перебування в Товаристві.
3.3.3. Індивідуальний член Товариства має право:
— обирати і бути обраним до всіх керівних органів Товариства;
— брати участь у роботі конференцій та інших заходах, що їх організовує Товариство, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання статутних завдань;
— обговорювати на зборах, конференціях Товариства всі питання діяльності Товариства, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи; брати участь в роботі творчих об’єднань, секцій, комісій, науково-технічних конференцій і нарад, а також в конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством;
— безкоштовно користуватися всіма видами юридичної, методичної та консультативної допомоги, що надає Товариство.

3.3.4. Індивідуальний член Товариства зобов’язаний:
— дотримуватись Статуту Товариства, відвідувати збори її членів;
— брати активну участь у здійснені завдань Товариства, сприяти швидкому впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду;
— своєчасно сплачувати членські внески;
— не чинити дій, що можуть завдати шкоди діяльності та репутації Товариства.
3.4. Колективними членами Товариства можуть бути трудові будівельних та експлуатаційних організацій, підприємств, проектних установ і груп та інших установ і організацій, які визнають Статут Товариства і сплачують вступні і щорічні внески.
3.4.1. Прийом колективних членів до товариства проводиться Правлінням Товариства на підставі рішення загальних зборів колективу підприємства, установи, організації згідно з заявою, поданою повноваженим представником трудового колективу.
3.4.2. Колективний член Товариства має право:
— рекомендувати своїх працівників до складу керівників та ревізійних органів Товариства;
— направляти своїх працівників для участі в роботі конференцій Товариства, нарад, дискусій, семінарів, брати участь в оглядах, конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством;
— користуватися усіма видами юридичної, методичної , видавничої та консультативної допомоги, що надає Товариство;
— вільного виходу з Товариства.
3.4.3. Колективний член Товариства зобов’язаний:
— дотримуватись Статуту Товариства, приймати участь у зборах Товариства;
— брати активну участь у здійсненні завдань Товариства, сприяти швидкому впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду;
— щорічно сплачувати членські внески;
— створювати необхідні умови для успішної роботи Товариства;
— сприяти заходам, що проводяться Товариством по виконанню Статутних завдань, та інформувати членів свого колективу про діяльність Товариства.
3.5. Членство у Товаристві припиняється за заявкою члена Товариства, а для колективно члена – за рішенням трудового колективу, поданих до Правління Товариства.
3.6. За порушення Статуту, систематичну несплату членських внесків та інші дії, несумісні із званням члена Товариства, член Товариства несе відповідальність, яка передбачає виключення з членів Товариства. Виключення з членів Товариства відбувається на підставі рішення Правління Товариства. Рішення про виключення з членів Товариства може бути оскаржено до вищого керівного органу Товариства – конференції.


4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Органами управління Товариства є: Конференція, Правління, Ревізійна комісія. Більшість їх рішень приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.2. Найвищим органом Товариства є Конференція.
4.3. Конференція скликається Правлінням Товариства не рідше одного разу в 5 (п’ять) років. Про скликання і порядок денний конференції повідомляється не пізніше, ніж за 15 днів до початку її роботи. Правом скликання позачергової Конференції користуються6 Голова Товариства. Ревізійна комісія. Правління Товариства (якщо за скликання цієї Конференції проголосувало не менше 2/3 його складу), а також на вимогу 1/3 членів Товариства.
4.4. Виключною компетенцією Конференції Товариства є:
— затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін і доповнень, затвердження Положення про ревізійну комісію;
— обрання Голови Товариства, його Заступника, Ревізійної комісії Товариства, Голови Ревізійної комісії, секретаря Товариства;
— обрання та відкликання складу Правління, Ревізійної комісії Товариства;
— затвердження бюджету організації, порядку використання її майна та коштів;
— визначає основні напрямки діяльності Товариства та районних осередків (осередку) Товариства;
— реалізує право власності на майно та кошти Товариства;
— приймає рішення про припинення діяльності Товариства;
— заслуховує і затверджує звіт Правління і Ревізійної комісії;
— прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
— визначення розмірів щорічних та вступних членських внесків, вирішення питання про можливе звільнення від їх сплати.
4.5. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів, за виключенням питань про внесення змін та доповнень до статуту Товариства і про ліквідацію Товариства, які приймаються ¾ голосів присутніх делегатів.
4.6. Конференція обирає прямим таємним або відкритим (за рішенням конференції) голосуванням строком на 5 (п’ять) років голову Товариства, його заступника з числа членів Товариства. Для обрання необхідно набрати більше 50% голосів делегатів, які беруть участь у роботі Конференції.
Голова Товариства, його заступник, члени Правління, Голова і члени Ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані за рішенням Конференції.
4.7. Виконавчим органом Товариства є Правління, склад якого обирається Конференцією Товариства з представників від кожного районного осередку.
4.8. Правління обирається строком на 5 (п’ять) років. До його складу входять: Голова, Заступник та члени Правління. Склад Правління не повинен бути менше 7 (семи) осіб.
4.9. Правління проводить засідання не рідше 1 (одного) разу на рік і скликається Головою.
4.10. Рішення Правління вважається правомочним, якщо воно прийнято простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Правління.
4.11. Компетенція Правління Товариства:
— приймає в члени Товариства та виключає з неї;
— веде облік членів Товариства;
— забезпечує та здійснює контроль за виконанням рішень Конференції;
— розглядає та затверджує кошторис витрат Товариства, плани робіт Товариства;
— розглядає питання статутної діяльності Товариства, заслуховує звіти Голови, Ревізійної комісії, здійснює інші функції згідно із Статутом Товариства, крім віднесених до виключної компетенції Конференції;
— об’єднує зусилля і координує діяльність районних осередків Товариства у вирішенні статутних завдань Товариства;
— проводить вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи, заслуховує і обговорює звіти районних осередків;
— надає допомогу районним осередкам в організації навчання кадрів \ї активу;
— затверджує ескізи печатки та штампів Товариства;
— готує бюджет Товариства на наступний рік та вносить його на розгляд Конференції;
— готує на Конференцію звіт про свою роботу;
— щорічно інформує легалізуючий орган про основні питання своєї діяльності за відповідною формою;
— вирішує інші питання роботи Товариства,які не належать до виключної компетенції Конференції.
4.11.1. Правління Товариства може створювати комісії:
— із захисту законних інтересів членів Товариства;
— з соціально-побутових питань;
— з міжнародних зв’язків;
— з професійної майстерності;
— з професійної етики;
— молодіжну;
— інші комісії з метою реалізації статутних завдань.
План роботи комісії, її склад та функції затверджуються Правлінням Товариства.
4.12. Правління Товариства є підзвітним Конференції.
4.13. Голова Товариства є головою Правління, обирається на Конференції зі складу обраних членів Правління терміном на 5 (п’ять) років.
4.14. Голова Правління:
— головує на засіданнях Правління, підписує рішення, що приймаються Правлінням;
— здійснює загальне керівництво Товариства, організовує роботу Правління, подає звіти про роботу Товариства, приймає оперативні рішення з питань її повсякденної роботи;
— представляє Товариство без довіреності у державних органах, судах,громадських та міжнародних організаціях, підписує від імені Товариства, Правління документи, здійснює інші дії згідно зі Статутом;
— в межах затвердженого бюджету Товариства встановлює штатну чисельність і розмір оплати штатних працівників;
— приймає на роботу, звільняє та заохочує штатних працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення;
— на вимогу Ревізійної комісії надає їй усі необхідні документи та пояснення;
— головує на Конференції та звітує на ній про свою діяльність та про роботу очолюваного ним Правління;
— видає накази та розпорядження.
4.15. Заступник Голови Правління здійснює поточну роботу за дорученням Голови Товариства, у разі відсутності Голови за наказом Голови заступник виконує його повноваження.
4.16. Дострокові перевибори Голови правління проводить тільки Конференція Товариства.
4.17. Секретар Товариства обирається на Конференції зі складу обраних членів Правління терміном на 5 (п’ять) років.
4.18. Секретар Товариства веде протоколи Конференції, забезпечує оперативне інформування членів Товариства стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови, виконує іншу організаційну роботу.
4.19. Якщо секретар Товариства відсутній на Конференції, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Правління.
4.20. Контролюючим органом в Товариства є Ревізійна комісія. Очолює Ревізійну комісію Голова, який обирається на Конференції зі складу Комісії.
4.21. Ревізійна комісія Товариства обирається у кількості 3 (трьох) осіб таємним або відкритим (за рішенням Конференції) голосуванням на альтернативній основі строком на 5 (п’ять) років.
4.22. Ревізійна комісія6
— здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Товариства і районних осередків;
— ревізує фінансово-господарську діяльність Товариства, Голови Правління.
Комісія проводить ревізії не рідше одного разу на рік, а також складає висновки по звітам та балансам. Без висновку Ревізійної комісії Конференція не має права затверджувати річний бюджет Товариства.
4.23. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління, під час перевірок вимагати від керівництва надання усіх необхідних матеріалів та особистих пояснень.
4.24. Ревізійна комісія зобов’язана:
— при необхідності вимагати скликання позачергової Конференції;
— надавати Конференції акти ревізій фінансово-господарської діяльності виконавчого органу, звіт про свою роботу для їх затвердження.
4.25. Основою Товариства є його місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи громадян при наявності не менше трьох членів.
4.26. Місцеві осередки Товариства не мають статусу юридичної особи і легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.
4.27. Місцеві осередки Товариства у своїй діяльності керуються цим статутом та чинним законодавством України.

5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАНЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може мати власні кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
5.2. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, що їй належить, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути накладене стягнення. Члени Товариства не відповідають за його зобов’язаннями, як і товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.
5.3. Джерелами фінансування Товариства є:
— благодійні пожертвування від громадян та юридичних осіб;
— вступні та членські внески членів Товариства;
— майно та кошти, отримані внаслідок діяльності створених Товариством підприємств, установ, організацій;
— надходження від інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.4. Товариство не переслідує мету отримання прибутку. Кошти та майно Товариства використовується на:
— створення і оновлення її матеріально-технічної бази;
— фінансування витрат на поточну діяльність;
— оплату праці штатних працівників Товариства;
— інші цілі, не заборонені законодавством.
5.5. Для вирішення своїх статутних завдань Товариство може створювати
Госпрозрахункові підприємства, установи, організації зі статусом юридичної особи і використовувати певну частину коштів, отриманих внаслідок їх діяльності.
5.6. Товариство та створені ним установи і організації, засновані підприємства ведуть оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством.
5.7. Товариство та створені ним установи і організації у встановленому порядку подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.
5.8. Розпорядження майном Товариства здійснює Правління Товариства, а майном районного осередку – Голова районного осередку.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту Конференція приймає ¾ голосів присутніх делегатів.
6.2. Про внесення змін чи доповнень до Статуту Голова Правління зобов’язаний повідомити легалізуючий орган у 5-дений термін.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації, внаслідок саморозпуску або примусового розпуску у відповідності до чинного законодавства України.
7.2 Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Товариства приймається ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції.
7.3. У випадку ліквідації орган, що прийняв рішення про це, створює ліквідаційну комісію, яка здійснює усі повноваження по управлінню Товариством на цей період.
7.4. Кошти і майно Товариства у разі його ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами, а спрямовуються на виконання статутних завдань, благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду – у доход держави.
7.5. Товариство вважається ліквідованим з моменту скасування відповідного запису про його державну реєстрацію у державному реєстрі.